Hoạt Động

(Nam Việt) Tổ chức đào tạo lớp ISO/FSSC220000

9k=

Tháng 11/2019 Công ty Nam Việt tổ chức đào tạo nhân viên Chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm ISO/FSSC220000